Sākums / / Privātuma politika

Personas datu apstrādes politika

Personas datu apstrādes pārzinis un tā kontaktpersona

Personas datu apstrādes Pārzinis ir Northway klīnika, SIA “VASU”, reģ. Nr. 40103449875, juridiskā adrese Apuzes iela 14, Rīga, LV-1046, tālrunis: 28664723, e-pasts: info@northwayklinika.lv (turpmāk tekstā – Northway klīnika), mājaslapa: www.northwayklinika.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists: Sofja Železņakova e-pasts: sofja.zeleznakova, tālrunis: 26383040.

Personas datu apstrādātājs

Northway klīnika apstrādā Pacienta personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.

 1. Kas ir Privātuma politika?

Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā un kādiem nolūkiem  Northway klīnika vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Pacienta personas datus, norādot šo apstrādes darbību tiesisko pamatu, apstrādes apjomu un termiņu, tādējādi nodrošinot, ka Pacientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Pacientiem pārredzamā veidā.

Politika attiecināma uz Pacientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Pacientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums ārstniecības pakalpojuma saņemšanai. Tās nesniegšanas gadījumā ārstniecības pakalpojums nevar tikt sniegts vai tā sniegšana ir iespējama ierobežotā apjomā.

Politiku piemēro personas datu nodrošināšanai attiecībā uz Northway klīnikas pacientiem un apmeklētājiem, kā arī Northway klīnikas interneta mājaslapas apmeklētājiem.

Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē (klātienē, Northway klīnikas mājaslapā, drukātā formātā vai telefoniski) Pacients sniedz personas datus.

Ja Northway klīnika atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Northway klīnikas mājaslapā www.northwayklinika.lv, sadaļā “Par mums” – “Privātuma politika”

Piemērojamie tiesību akti un juridiskais pamats

 • Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti;
 • Fizisko personu datu aizsardzības likums;
 • Ārstniecības likums;
 • Pacientu tiesību likums;
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 265;
 • citi klīnikas darbu regulējoši MK noteikumi un normatīvie akti.

Personas datu kategorijas

Personas dati ir jebkura informācija, kuru apkopojot var identificēt konkrētu personu.

Personas datu kategorijas, ko apstrādā Northway klīnika, ir atkarīgas no Pacientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Northway klīnika ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:

 • vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
 • dati, kurus Pacients pats sniedz Northway klīnikai;

2. Kā Northway klīnika iegūst Pacientu personas datus?

Personas dati tiek iegūti no paša Pacienta. Dati netiek iegūti no publiskajiem avotiem.

3. Kādiem mērķiem Northway klīnika apstrādā Pacientu personas datus?

Northway klīnika apstrādā pacientu personas datus sekojošiem nolūkiem:

 • ārstniecības pakalpojuma sniegšana;
 • iepriekšējā pieraksta organizēšana;
 • medicīnisko ierakstu veikšana un glabāšana;
 • ārstu konsultāciju, manipulāciju, izmeklējumu veikšana;
 • nosūtīšana pie citiem speciālistiem un uz laboratoriskiem izmeklējumiem;
 • recepšu izrakstīšana;
 • darba nespējas lapu un citu dokumentu izdošana;
 • norēķinu apstrāde;
 • saziņa ar Jums telefoniski, pa pastu vai e-pastu saistībā ar Jūsu ārstēšanas procesu, rezultātiem vai pierakstu;
 • citām normatīvajos aktos noteiktajām ārstniecības pakalpojuma ietvaros veicamajām darbībām;

Pacienta personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.

4. Kas var saņemt Pacientu personas datus no Northway klīnikas?

Personas dati var tikt sniegti šādām personām un institūcijām:

 • Veselības inspekcijai — veselības nozares uzraudzības funkciju izpildes nodrošināšanai.
 • Zāļu valsts aģentūrai — farmakovigilances funkciju nodrošināšanai;
 • Nacionālajam veselības dienestam — no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai, kā arī personas datu apstrādei ar mērķi nodot informāciju statistikas iestādei;
 • Slimību profilakses un kontroles centram;
 • citam Pacientu tiesību likuma 10. pantā noteiktām personām un institūcijām.

Northway klīnika nesniedz personas datus, ja tā nevar pārliecināties par saņēmēja identitāti un tā tiesībām saņemt datus.

Northway klīnikas personas datu apstrādē var iesaistīt citas personas, slēdzot par to rakstveida līgumu un nodrošinot pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas normatīvo aktu prasības datu aizsardzībā.

Personas dati netiks nodoti valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vai starptautiskām organizācijām.

5. Kā Northway klīnika uzglabā un iznīcina pacientu personas datus?

Personas datu glabāšanas ilgums tiek noteikts pēc šādiem kritērijiem:

 • glabājot personas datus tiek ievēroti termiņi, kas noteikti normatīvajos aktos;
 • ja personas datu glabāšanas termiņi nav noteikti normatīvajos aktos, tad glabāšanas termiņu nosaka Northway klīnika;
 • Medicīnas ieraksti un dokumenti tiek glabāti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”.
 • Personas dati, kas ietverti grāmatvedības rakstura dokumentos, rēķinos u.c. tiek glabāti saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”.
 • Jebkurā gadījumā personas dati tiek glabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams nolūkiem, kādos tie tiek apstrādāti, paredzot saprātīgu laika periodu datu iznicināšanai.
 • Drukātie personas datus saturošie materiāli tiek iznicināti tos sasmalcinot. Elektroniskie dati tiek iznīcināti tos neatgriezeniski dzēšot.

6. Kā Northway klīnika aizsargā rīcībā esošos pacientu personas datus?

Northway klīnika aizsargā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Northway klīnikai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

7. Vai pacientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?

Pacientam ir tiesības pieprasīt Northway klīnikai piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas ciktāl datu apstrāde neizriet no Northway klīnikas pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un sadarbības līgumiem ar Valsts regulējošām institūcijām.

Saņemot Pacienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Northway klīnika izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņa ar normatīvajiem aktiem, izņemot gadījumus, kad Northway klīnika nespēj identificēt pacientu.

Pacientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē nelikumīgas personas datu apstrādes gadījumā.

8. Kas ir sīkdatnes un kā Northway klīnika var tās apstrādāt?

Northway klīnika mājaslapa izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes ir dati par Northway klīnikas mājaslapas (www.northwayklinika.lv) apmeklēšanu, ko plaši izmanto, lai nodrošinātu tīmekļa vietņu darbību (vai efektīvāku darbību), kā arī lai vietnes īpašniekiem sniegtu informāciju. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs apmeklētājiem izmantot Northway klīnikas mājaslapu.